ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ปาจรีย์ ขำกิ่ง
MISS PAJAREE KHUMKING
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2548
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 4837364
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การใช้ SEPTAPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION ASSAY เพื่อแสดงคุณลักษณะของเชื้อVIBRIO CHOLERAEที่แยกมาจากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย
SEPTAPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION ASSAY FOR CHARACTERIZATION OF VIBRIO CHOLERAE ISOLATED FROM THA-CHIN AND MAE KLONG RIVERS, THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์