ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง
MR. KANOKSAK WONGPENG
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 4936430
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับ CD4 ของผู้ติดเชื้อ HIV ในระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัสเอดส์ในช่วงเวลาที่ติดตาม : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ประเทศไทย
FACTORS RELATED TO CD4 CHANGES AMONG HIV-INFECTED INDIVIDUALS DURING FOLLOW-UP PERIOD OF RECIVING ANTIRETROVIRAL THERAPY IN SOMDEJ PHRACHOA TAKSIN MAHARAJ HOSPITAL, TAK PROVINCE THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์