ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย ภูวดล กูรมะสุวรรณ
MR. BHUWADOL KURAMASUWAN
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2555
รหัสนักศึกษา 4936432
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย โรคเบาหวาน และภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ในพระภิกษุสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี: ความชุกและปัจจัยเสี่ยง
DIABETES AND IMPAIRED FASTING GLUCOSE AMONG BUDDHIST MONKS IN CHANTABURI PROVINCE: PREVALENCE AND ASSOCIATED RISK FACTORS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์