ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย กีรติ ภูมิผักแว่น
MR. KIRATI POOMPHAKWAEN
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2551
รหัสนักศึกษา 4937780
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ปัจจัยต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรจังหวัด ขอนแก่น ประเทศไทย
FACTORS FOR CHOLANGIOCARCINOMA IN KHON KAEN THAILAND : A NESTED CASE-CONTROL STUDY
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์