ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. อินทิรา สุภาเพ็ชร์
MISS INTIRA SUPAPECH
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 4936421
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การตรวจยีนเบต้าทิวบูลิน ไอโซไทป์ 1 ของเชื้อหนอน พยาธิ Wuchereria bancrofti โดยวิธี Nested PCR ใน ตัวอย่างเลือดที่มีเชื้อไมโครฟิลเรียสายพันธุ์นำเข้า
DETECTION OF WUCHERERIA BANCROFTI BETA-TUBULIN GENE ISOTYPE I BY NESTED-PCR IN IMPORTED BANCROFTIAN MICROFILAREMIA, THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์