ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย ธีรวิทย์ ผ่านภูวงษ์
MR. Theerawit Phanphoowong
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 4936422
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การติดเชื้อไข้เลือดออก (den-2) ในยุงลายที่ดื้อต่อยาฆ่าแมลงเดลต้ามีทรินด้วยวิธีการ Artificial membrane feeding
SUSCEPTIBILITY OF AEDES AEGYPTI DELTAMETHRIN RESISTANT STRAIN TO ARTIFICIAL MEMBRANE FEEDING WITH DENGUE SEROTYPE 2
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์