ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย ศรเพชร มหามาตย์
MR. Sornpet Maharmart
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2551
รหัสนักศึกษา 4937773
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย (Nematoda : Rhaditida) ต่อการ เข้าทำลายลูกน้ำยุงรำคาญ Culex gelidus(Diptera: Culicidae)
EFFICACY OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES (NEMATODA : RHABDITIDA) AGAINST CULEX GELIDUS (DIPTERA : CULICIDEA) LARVAE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์