ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย ชัยวัฒน์ วาสะศิริ
MR. CHAIWAT WASASIRI
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 4937774
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย รูปแบบการติดเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax โดยอาศัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ geography information system : กรณีศึกษาในจังหวัดตราด
PATTERN OF MALARIA INFECTION PLASMODIUM FALCIPARUM AND PLASMODIUM VIVAX APPLY WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM; CASE STUDY OF TRAT PROVINCE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์