ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาง นุชนารถ เขียนนุกูล
MRS. NUCHANARD KIENNUKUL
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2551
รหัสนักศึกษา 4936408
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์, การปฎิบัติด้านความปลอดภัยชีวภาพ และอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศของบุคลากรในห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
MICROBIAL AIR QUALITY, BIOSAFETY PRACTICES AND AIR QUALITY RELATED SYMPTOMS AMONG LABORATORY PERSONNEL OF GOVERNMENTAL HOSPITALS IN BANGKOK
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์