ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. พัชนี พัฒราช
MISS PATCHANEE PATTARACH
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 4936410
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัสออเรียสและเชื้อชนิดที่ดื้อยาเมทธิซิลลินในผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อผิวหนัง และเนื้อเยื่อของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หัวหินและปราณบุรี
Staphylococcus aureus AND METHICILLIN-RESISTANT Staphylococcus aureus AMONG OUTPATIENTS WITH SKIN AND SOFT TISSUE INFECTIONS AT PRACHUAPKHIRIKHAN GENERAL, HUA HIN, AND PRANBURI HOSPITALS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์