ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. อชิรญา ศิริภาพ
MISS ACHIRAYA SIRIPHAP
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 4936414
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย คุณลักษณะการดื้อยาต้านจุลชีพในกลุ่ม quinolone ของ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากฟาร์มกุ้งและตลาดในจังหวัดพังงา ประเทศไทย
CHARACTERIZATION OF QUINOLONE RESISTANT VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS AND VIBRIO CHOLERAE ISOLATED FROM SHRIMP FARMS AND MARKETS IN PHANG-NGA PROVINCE, THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์