ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. นันทวรรณ ฤกษ์งาม
MISS NANTHAWAN REUK-NGAM
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 4936415
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในขณะติดเชื้อมาลาเรียระยะในเลือดด้วยการให้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ เอ็มเอสพีหนึ่ง-สิบเก้า และซีพีจี โอลิโกดีออกซีนิวคลีโอไทด์ในหนูทดลอง
INDUCTION OF IMMUNITY DURING BLOOD STAGE MALARIA INFECTION BY TREATMENT WITH MSP1 19-SPECIFIC MONOCLONAL ANTIBODY AND CpG-OLIGODEOXYNUCLEOTIDE IN MICE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์