ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย โยธิน ถนอมวัฒน์
MR. Yothin Thanormwat
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 4936416
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน บีซีจี ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อนร่วมกับการติดเชื้อปรสิตในลำไส้
IMMUNE RESPONSES TO BCG IN THE UNIMMUNIZED ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN WITH INTESTINAL PARASITIC INFECTION
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์