ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. เหลืองแก้ว โกยทรัพย์
MISS LUENGKAW KOYTRUP
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2551
รหัสนักศึกษา 4937762
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย อุบัติการณ์และการกระจายของเชื้อวิบริโอที่ก่อโรคและ ไม่ก่อโรคในส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในของ ตัวกุ้งขาวเลี้ยงจังหวัดพังงา
OCCURRENCE AND DISTRIBUTION OF PATHOGENIC AND NON-PATHOGENIC VIBRIOS IN EXTERNAL AND INTERNAL PARTS OF AQUACULTURED WHITE SHRIMP, PHANG-NGA PROVINCE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์