ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. บุษบา ศรีมี
MISS Busaba Srimee
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 4937764
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย วิธีการเพิ่มจำนวนกรดนิวคลิอิกหลายชนิดสำหรับตรวจหาเชื้อ ไวรัสเอชไอวีทัยป์ 1, ไวรัสตับอักเสบซีและไวรัสตับอักเสบบี พร้อมกัน
MULTIPLEX NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING FOR SIMULTANEOUS DETECTION OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1, HEPATITIS C VIRUS, AND HEPATITIS B VIRUS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์