ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. นิตยา แสงประจักษ์
MISS NITTAYA SAENGPRAJAK
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 4937765
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การโคลนและการแสดงออกของยีน polyketide P-450 hydroxylase ชนิดใหม่ของ Streptomyces สายพันธุ์ SMC31 ในเซลล์เจ้าบ้านชนิด Escherichia coli และ Streptomyces lividans TK24
CLONING AND EXPRESSION OF NOVEL POLYKETIDE P-450 HYDROXYLASE GENE OF Streptomyces STRAIN SMC31 IN Escherichia coli AND Streptomyces lividans TK24 HOSTS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์