ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย ณภัทร เตียววิไล
MR. NAPAT TEIWVILAI
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 4937766
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การกระจายของเชื้อวิบริโอที่ก่อโรคและไม่ก่อโรคในน้ำ จากบ่อเลี้ยงและบ่อมูลกุ้งในจังหวัดพังงานประเทศไทย
DISTRIBUTION OF PATHOGENIC AND NON-PATHOGENIC VIBRIOS IN WATER FROM SHRIMP GROWING AND WASTE PONDS IN PHANG-NGA PROVINCE, THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์