ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย เจนณรงค์ พูลมาก
MR. JANENARONG PHOONMAK
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 4937767
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย คุณลักษณะการดื้อยาต้านจุลชีพในกลุ่ม QUINOLONE ของ SALMONELLAE ที่แยกได้จากตัวอย่าง กุ้ง น้ำและมือใน จังหวัดพังงา ประเทศไทย
CHARACTERIZATION OF QUINOLONE RESISTANT SALMONELLAE ISOLATED FROM SHRIMP, WATER, AND HAND SAMPLES IN PHANG-NGA PROVINCE, THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์