ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. พีรยา จันทนี
MISS Peraya Chantanee
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 4937768
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผลของสารซีพีจีโอลิโกดีออกซีนิวคลีโอไทด์ เมื่อให้ร่วมกับยารักษามาลาเรีย หลังได้รับการติดเชื้อพลาสโมเดียมโยอิลิอายครั้งแรก ต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันการป้องกันการติดเชื้อซ้ำในหนูทดลอง
EFFECT OF CpG OLIGODEOXYNUCLEOTIDE IN COMBINATION WITH ANTI-MALARIAL DRUG CURE AFTER PRIMARY PLASMODIUM YOELII INFECTION ON PROTECTIVE IMMUNE RESPONSE AGAINST RE-INFECTION IN MICE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์