ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. จักษุมน นครสุต
MISS JAKSUMON NAKORNSUT
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2549
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 4937769
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การเปรียบเทียบการวิเคราะห์การถอดรหัสทั้งจีโนมของ V. cholerae ในภาวะเจริญปกติและก่อนภาวะที่มีชีวิต แต่ไม่สามารถเพาะเลี้ยง
COMPARATIVE GENOME TRANSCRIPTION ANALYSIS OF ACTIVE AND PRE-VIABLE BUT NON-CULTURABLE STATES OF VIBRIO CHOLERAE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์