ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. พัฒนาพร สุปินะ
MISS PATTANAPORN SUPINA
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 5037147
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การทดสอบความแม่นยำของแบบประเมินความเสี่ยงโรค หลอดเลือดหัวใจ Rama-EGAT heart score ในผู้ป่วย ACUTE CORONARY SYNDROMES โรงพยาบาลศิริราช
RAMA-EGAT HEART SCORE VALIDITY AMONG ACUTE CORONARY SYNDROMES PATIENTS IN SIRIRAJ HOSPITAL
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์