ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ช่อแก้ว ประเสริฐสุขจินดา
MISS SHOKAEW PRASERTSUKJINDA
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5037151
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย อาการทางคลินิก และผลทางห้องปฏิบัติการระหว่างผู้ป่วยวัณโรคที่ติด และไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ในโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
CLINICAL CHARACTERISTICS AND LABORATORY FINDINGS OF TUBERCULOSIS WITH AND WITHOUT HIV INFECTION IN BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION HOSPITALS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์