ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย นิติกร ภู่สุวรรณ
MR. NITIKORN PHOOSUWAN
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 5037152
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ปัจจัยทางวิถีชีวิตที่มีผลต่อการเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรมในประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ASSOCIATION BETWEEN LIFESTYLE FACTORS AND METABOLIC SYNDROME AMONG POPULATION OF BANPHAEO DISTRICT, SAMUTSAKORN THAILAND, 2008
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์