ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. นันทิภา แก้วลี
MISS NUNTIPA KAEWLEE
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 5037667
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผลของอุณหภูมิของอากาศ และระดับความลึกของน้ำต่อประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยในการเข้าทำลายลูกน้ำยุงรำคาญ Culex gelidus (Diptera : Culicidae)
EFFECT OF AMBIENT TEMPERATURE AND WATER DEPTH ON THE EFFICACY OF STEINERNEMA CARPOCAPSAE (NEMATODA : RHABDITIDA) AGAINST CULEX GELIDUS (DIPTERA : CULICIDAE) LARVAE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์