ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย เจตนิพิฐ บ่อทอง
MR. JEDNIPIT BORTHONG
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 5037127
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การตรวจหา Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, และ Vibrio vulnificus พร้อมกันจากตัวอย่างกุ้งด้วยวิธี multiplex polymerase chain reaction
SIMULTANEOUS DETECTION OF VIBRIO CHOLERAE, VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS, AND VIBRIO VULNIFICUS IN SHRIMP SAMPLES BY MULTIPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์