ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาง อุราภรณ์ ภูมิศานติพงศ์
MRS. URAPORN PHUMISANTIPHONG
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2552
รหัสนักศึกษา 5037128
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพิเนม จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF CARBAPENEM RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATED FROM THE PATIENTS AND ENVIRONMENT AT BMA - MEDICAL COLLEGE AND VAJIRA HOSPITAL
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์