ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. กาญจนา ช้างแก้ว
MISS KANJANA CHANGKAEW
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 5037131
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การตรวจหารูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพ EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASES, CLASS 1 INTEGRONS, และยีนก่อโรคของ ESCHERICHIA COLI ที่แยกจากกุ้ง และสิ่งแวดล้อม
DETECTION OF ANTIBIOGRAMS, EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASES, CLASS 1 INTEGRONS, AND VIRULENCE GENES OF ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM SHRIMPS AND ENVIRONMENTS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์