ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ชบาไพร เสาร์สุวรรณ
MISS CHABAPRAI SAOSUWAN
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5037132
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความชุกของบรูเซลโลสิสในแพะและผู้เลี้ยงที่สัมผัสแพะในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
SEROPREVALENCE OF BRUCELLOSIS IN GOATS AND GOAT FARMERS, CENTRAL REGION OF THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์