ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ฐาปะนีย์ ชูเหลือ
MISS THAPANEE CHOOLUE
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 5037134
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองด้วยพลาสโมเดียมโยลิอายเชื้อตายทั้งตัวด้วยฟอร์มาลินโดยผสมกับซีพีจีโอลิโกดีออกซีนิวคลีโอไทด์ และมอนทานายด์ไอเอสเอ 720 เป็นแอดจูแวนท์
IMMUNIZATION OF MICE WITH FORMALIN-KILLED WHOLE PLASMODIUM YOELII FORMULATED WITH CpG OLIGODEOXYNUCLEOTIDE AND MONTANIDE ISA720 AS ADJUVANTS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์