ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ภูชิยา สุวรรณโชติ
MISS PUCHIYA SUWANNACHOTE
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5037135
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การจำแนก และศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของ Vibrio cholerae ที่แยกจากตัวอย่างน้ำคลองของตลาดน้ำสองแห่ง กรุงเทพมหานคร
MOLECULAR IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF VIBRIO CHOLERAE ISOLATED IN WATER SAMPLES FROM TWO FLOATING MARKETS, BANGKOK
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์