ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ต.หญิง ณัฐกฤตา เอี่ยมประดิษฐ์
LCDR NATKRITTA AIEMPRADIT
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5037137
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การปนเปื้อนเชื้อจุลลินทรีย์บนหน้ากากผ้าปิดปาก-จมูก ที่ผ่านการใช้งานแล้วของบุคลากรในโรงพยาบาล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อน
MICROBIAL CONTAMINATION ON THE USED DISPOSABLE MASKS AMONG HOSPITAL PERSONNEL AND THE RELATED FACTORS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์