ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. พนิดา ตรงจิตพิทักษ์
MISS PANIDA TRONGJITPITAK
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5037139
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคารของผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการ อาบ อบ นวด แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร
MICROBIAL AIR QUALITY, ENVIRONMENTAL SYMTOM, AMONG SERVICE WORKERS IN A MASSAGE PARLOR, BANGKOK
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์