ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ธนัสภา ธนเดชากุล
MISS THANUTSAPA THANADACHAKUL
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2550
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5037980
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การพัฒนาวิธี Quantitative real time RT-PCR เพื่อการวินิจฉัยไวรัสไข้หวัดใหญ่ทัยป์เอและบี จากตัวอย่างการป้ายลำคอ ของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
DEVELOPMENT OF QUANTITATIVE REAL TIME RT-PCR FOR LABORATORY DIAGNOSIS OF INFLUENZA A AND B FROM THROAT SWAB SAMPLES IN INFLUENZA PATIENTS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์