ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. จุฑาทิพย์ คงปั้น
MISS JUTATIP KONGPUN
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2551
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5136992
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การศึกษาความชุกของการเกิด เอช ไอ วี และพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มชายขายบริการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ RDS ในเขตเมืองพัทยา ประเทศไทย 2553
HIV PREVALENCE AND RISK BEHAVIORS AMONG MALE SEX WORKERS: A RESPON DENT-DRIVEN SAMPLING STUDY IN PATTAYA CITY, THAILAND, 2010
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์