ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ศุภศิริ อยู่ชู
MISS SUPASIRI YOOCHOO
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2551
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5136995
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การศึกษาความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
PREVALENCE AND FACTOR ASSOCIATED WITH DEPRESSION AMONG DIABETES TYPE 2 MELLITUS PATIENTS IN TAKHLI DISTRIC, NAKHONSAWAN PROVINCE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์