ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ทัศนีย์ ลิมปิโสภณ
MISS THATSANEE LIMPISOPHON
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2551
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5136984
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย วิธีการทำลายเชื้อ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของกล้องส่องตรวจกล่องเสียง
DECONTAMINATION PROCEDURES AND RISK FACTORS ASSOCIATED WITH CONTAMINATION OF LARYNGOSCOPES
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์