ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย นิภวิชญ์ การย์บรรจบ
MR. NIPAWIT KARNBUNCHOB
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2551
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5136986
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความชุกของเลปโตสไปโรสิส และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสุนัขจรจัดในเขตกรุงเทพมหานครและผู้ทำงานสัมผัสสุนัข ที่ศูนย์พักพิงสุนัข
SEROPREVALENCE OF LEPTOSPIROSIS AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STRAY DOGS AT BANGKOK METROPOLIS AND PERSONS WHO WORK IN CONTACT AT DOG SHELTERS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์