ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย พิเชษฐ์ รื่นจิตต์
MR. PICHET RUENCHIT
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2551
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5136987
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงออกของยีนของ VIBRIO CHOLERAE ในสภาวะที่กำลังจะกลับมาเพาะเลี้ยงได้ใหม่และสภาวะที่มีชีวิตแต่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้
DIFFERENTIAL GENE EXPRESSION ANALYSIS OF VIBRIO CHOLERAE IN RESUSCITATING AND VIABLE BUT NON CULTURABLE STATES
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์