ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. รุจิรดา ช้างขวัญยืน
MISS RUCHIRADA CHANGKWANYEUN
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2551
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5137505
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การศึกษาคุณลักษณะของเชื้อ VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ที่แยกได้จากตัวอย่างกุ้ง, น้ำจากฟาร์มกุ้ง, และอุจจาระ
CHARACTERIZATION OF VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ISOLATED FROM SHRIMP, WATER OF SHRIMP FARM, AND FECAL SAMPLES
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์