ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. เนาวรัตน์ ช่วยชนะ
MISS NAOWARAT CHUAYCHANA
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2551
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5137506
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย บทบาทความเป็นแอดจูแอนท์ของสารสกัดกระเทียมในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อพลาสโมเดียมโยอิลิอายระยะติดเชื้อในเลือดในหนูเบาส์บ/ซี
THE ROLE OF GARLIC EXTRACT AS AN ADJUVANT IN IMMUNIZATION AGAINST BLOOD-STAGE PLASMODIUM YOELII IN FECTION IN BALB/C
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์