ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาง สิริกุล พิพิธแสงจันทร์
MRS. SIRIKUN PIPITSANGJAN
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2551
ปีการศึกษาที่จบ 2553
รหัสนักศึกษา 5137507
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การประเมินความเสี่ยงของบุคลากรต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานในรถพยาบาลฉุกเฉิน เครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัด แห่งหนึ่ง
RISK ASSESSMENT TOWARDS WORK-RELATED INFECTION AMONG AMBULANCE PERSONNEL IN A PROVINCIAL HOSPITAL NETWORK
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์