ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. จริญา แห่งสันเทียะ
MISS JARIYA HANGSANTEA
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5236291
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของประชาชนในภาคกลางของประเทศไทย
ASSOCIATIONS BETWEEN BODY MASS INDEX,WAIST CIRCUMFERENCE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS AMONG THAIS IN CENTRAL REGION OF THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์