ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. สรญา สว่างศรี
MISS SORAYA SAWANGSRI
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5236279
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผลของน้ำสกัดใบสดสมุนไพรและระดับความเข้มข้นร่วมกับอุณหภูมิน้ำต่อการตายของลูกน้ำยุงลายบ้าน
EFFECT OF FRESH HERBAL LEAF WATER EXTRACTS AND THEIR CONCENTRATION IN COMBINATION WITH WATER TEMPERATURE ON MORTALITY OF AEDES AEGYPTI LARVAE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์