ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. วิมลิน ขาวสนิท
MISS WIMLIN KHAOSANIT
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
ปีการศึกษาที่จบ 2554
รหัสนักศึกษา 5236282
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความหลากหลายทางลำดับพันธุกรรมของยีนเอเอ็มเอ 1 ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียในประเทศไทย
NUCLEOTIDE DIVERSITY OF APICAL MEMBRANE ANTIGEN 1 (AMA-1) IN PATIENTS INFECTED WITH PLASMODIUM VIVAX IN MALARIA ENDEMIC AREAS OF THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์