ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ทิพากร พรมี
MISS THIPAKORN PORNMEE
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5236266
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การใช้วิธีเบต้าจีโนมิกในการตรวจหาและศึกษาคุณลักษณะของยีนดื้อยาในกลุ่มเบต้าแลดแทมในน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
METAGENOMICS DETECTION AND CHARACTERIZATION OF B-LACTAM RESISTANT GENES IN FINAL EFFLUENCE COLLECTED FROM A HOSPITAL WASTEWATER TREATMENT PLANT
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์