ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. มัลลิกา นพคุณวงศ์
MISS MANLIKA NOPPAKUNWONG
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5236271
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย เครื่องหมายทางน้ำเหลืองของไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และการสัมผัสความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในกลุ่มผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น พื้นที่สาธารณสุข เขต ๕
HEPATITIS B AND C SEROMARKERS AND OCCUPATIONAL RISK EXPOSURE AMONG MEDICAL FIRST RESPONDERS, PUBLIC HEALTH REGION 5, THAILAND
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์