ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. เด่นนภา ปัดทุม
MISS DENNAPA PUDTHUM
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5337037
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ของสมาชิกภายในเครือข่ายของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ปวช. ปี 1) แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา (ประเทศไทย)
A SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF PEER GROUP STRUCTURE AND CIGARETTE SMOKING IN A VOCATIONAL EDUCATION SCHOOL IN NAKHONRATCHASIMA
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์