ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. จุรีพร สุวรรณโชติ
MISS JUREEPORN SUVANACHOT
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5337047
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผลของการบริโภคโยเกิร์ตไพรไบโอติก ที่มีแบคทีเรีย บิฟิโดแบคทีเรียม แอนนิมอลิส แลคทิส ต่อระดับซีดี 4 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
EFFECT OF YOGHURT WITH BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS LACTIS PROBIOTIC ON CD4 COUNTS AMONG THAI HIV-INFECTED PATIENTS
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์