ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล นาย อิทธิพล พลเยี่ยม
MR. ITTIPOL POLYIAM
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5337052
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เจ็บปวดด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดร้อยเอ็ด
PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH DEPRESSION AMONG ELDERLY PATIENTS WITH NON COMMUNICABLE DISEASE ROI-ET PROVINCE
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์