ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล น.ส. ธารทิพย์ สังข์สิงห์
MISS THANTHIP SUNGSING
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ส่วนที่ 2 ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
ปีการศึกษาที่จบ
รหัสนักศึกษา 5337841
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย การป่วยส่วนเกินเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๕๐
EXCESS MORBIDITY ATTRIBUTABLE TO SEASONAL INFLUENZA IN THAILAND DURING 1995-2007
รุ่นของคณะ (คูน)
รุ่นของภาควิชา
ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์
ส่วนที่ 4 รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณ
ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ส่วนที่ 5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปีที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์